Hơn 5,7 tỉ đồng thất thoát, sử dụng trái quy định

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo kết luận Thanh tra, trong 2 năm 2005-2006 có tới 19 trong tổng số 45 đề tài nghiên cứu khoa học ở Viện Thú y không có sản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại gần 1,557 tỉ đồng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.yte.55615.qdnd