Long An bầu tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Long An bầu tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án

Hà Nội họp bất thường bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự

Hà Nội họp bất thường bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND TP. Hà Nội họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND TP. Hà Nội họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND TP Hà Nội họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND TP Hà Nội họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh, thành

Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh, thành

Miễn nhiệm một lúc sáu ủy viên UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội họp bất thường bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự

Hà Nội thay đổi 4 nhân sự chủ chốt

Kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội xem xét một số nội dung quan trọng

Hà Nội miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế và 6 cán bộ HĐND

Hà Nội họp HDND bất thường, bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

Miễn nhiệm 6 Ủy viên UBND TP Hà Nội

Hà Nội họp bất thường, miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều nhân sự

Miễn nhiệm 6 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Toàn cảnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XV

Giám đốc Sở Xây dựng là tân Chủ tịch thành phố Huế