Hội đồng hòa giải lao động cơ sở

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hỏi: Đề nghị báo cho biết, quy định của Nhà nước về việc thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở? Nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở? Hà Văn Tuân (Bình Thuận)

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107997&sub=69&top=40