Hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ

    Gốc

    ND- Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, doanh nghiệp khoa học và công nghệ của nước ta được hình thành gắn liền với việc ươm tạo công nghệ. Đây chính là một lực lượng sản xuất mới, thực hiện ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH và CN vào sản xuất, kinh doanh (SXKD); tạo ra ngành nghề mới, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127242&sub=71&top=41