Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo và chuyển giao thiết bị mới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (Neptech) thuộc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM đang triển khai chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao thiết bị mới”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2007/10/123520