Hiệu quả từ chương trình cải tạo đàn bò ở Đác Nông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chương trình cải tạo chất lượng đàn bò ở Đác Nông bước đầu mở ra hướng chăn nuôi mới cho nhiều nông dân và là nền tảng để ngành chăn nuôi trong tỉnh phát triển bền vững.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135827&sub=56&top=38