Góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Bát Xát có 32 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 9 xã được thụ hưởng Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em'. Đến nay đã có 32 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập, là hạt nhân tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Các tổ truyền thông cộng đồng tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền theo chuyên đề hoặc lồng ghép tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt hội phụ nữ.

Các tổ truyền thông cộng đồng tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền theo chuyên đề hoặc lồng ghép tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt hội phụ nữ.

Thành viên các tổ truyền thông cộng đồng bao gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, hội viên hội phụ nữ, người có uy tín...

Các tổ truyền thông cộng đồng sử dụng cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền, vận động thúc đẩy bình đẳng giới.

Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề: Nâng cao kiến thức bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...

Hoạt động tích cực của các tổ truyền thông cộng đồng đã và đang góp phần xóa bỏ một số hủ tục phân biệt giới tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bát Xát.

Nếu trước đây, phụ nữ dân tộc Dao bị "trói buộc" trong nhiều quy định khắt khe, thì nay họ dần được cởi bỏ các ràng buộc ấy. Phụ nữ người Dao Bát Xát tích cực lao động, sản xuất, làm chủ mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Vị thế phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên.

Trong gia đình, phụ nữ được chia sẻ việc nhà.

Ngoài cộng đồng, phụ nữ được tham gia nhiều hoạt động. Dự án 8 đã và đang góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến về giới đối với phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bát Xát.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gop-phan-thuc-day-binh-dang-gioi-trong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post376498.html