Giải phóng mặt bằng nhanh hơn khi đền bù theo giá thị trường

    Gốc

    Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND (gọi tắt là QĐ 17) của UBND TPHCM vừa ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/14/023544/7338