Ghi nhận ở miền Đông (tiếp)

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Tôi không dám nói rằng chuyến đi một tuần qua 4 tỉnh với 16 cuộc làm việc lớn nhỏ đã có thể giúp chúng tôi hiểu đầy đủ được mọi vấn đề của các địa phương này, đã cảm nhận hết được những điều đã đặt ra cho chuyến đi nhưng tất cả chúng tôi đều có một suy nghĩ giống nhau là

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/145815