EVN kiếm được 81 tỉ đồng từ việc cho thuê cột điện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Số tiền 81 tỉ đồng được EVN sử dụng vào mục đích tu dưỡng vận hành hệ thống cột điện và được hạch toán theo các chế độ kế toán hiện hành.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=139780