Được phong giáo sư nhờ "sao chép" tài liệu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cuốn chuyên khảo của ông Tiến gần như “copy” nguyên xi những phần liên quan trong đề tài cấp bộ trên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=44052