Động lực tăng trưởng doanh nghiệp, nhìn từ môi trường đầu tư

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    GốcHà Nội

    Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm qua là sức vươn và sự phục hồi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài các chính sách hỗ trợ được triển khai, còn phải kể đến yếu tố quan trọng, đó là việc thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa các cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/dong-luc-tang-truong-doanh-nghiep-nhin-tu-moi-truong-dau-tu-149399.htm