Đoàn đại biểu Quốc hội TP triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tp-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-150157.htm