Điều kiện được miễn thủy lợi phí

    Gốc

    ND - Hỏi: Đề nghị báo cho  biết quy định mới về đối tượng và điều kiện để được miễn thủy lợi phí? Việc miễn thủy lợi phí bắt đầu thực hiện từ thời điểm nào?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108763&sub=69&top=40