Dạy tiếng Việt trên đất Thái

    Gốc

    NDĐT - Sinh ra, lớn lên ở các địa phương khác nhau trên miền đông bắc Thái-lan, nơi có nhiều người Việt sinh sống, các anh Đậu Văn Khánh, Nguyễn Sĩ Tường và Phan Quốc Lợi đã nhiều năm tự nguyện dạy tiếng Việt cho con em kiều bào cũng như người dân Thái-lan.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110286&sub=74&top=41