Đào tạo nghề cho nông dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Dưới sức ép của sự thu hẹp đất đai sản xuất và việc đô thị hóa nông thôn đang làm cho hàng vạn lao động nông dân không có việc làm, đào tạo nghề cho nông dân đang là vấn đề lớn, đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách xã hội phải suy nghĩ và tìm giải pháp...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139994&sub=131&top=38