Đào tạo, lựa chọn và bố trí cán bộ trẻ làm việc ở xã, phường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Công tác xây dựng nguồn cán bộ trẻ có năng lực ở các cấp xã, phường, quận, huyện luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=41668