Đánh giá chất lượng và chứng nhận quốc tế chương trình đại học

    Gốc

    Hanoinet - Hội thảo sẽ đề cập đến những vấn đề cơ bản liên quan đến việc đánh giá chất lượng đào tạo đại học và các hệ thống đánh giá quốc gia và quốc tế hiện có, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo về quản lý để nhận được những ý kiến trao đổi về tình hình của Việt Nam.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=22310