Đàn ông gia trưởng có thu nhập cao hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ngược lại, phụ nữ có quan điểm hiện đại lại kiếm tiền giỏi hơn, trung bình hơn 1.500 đôla so với những phụ nữ có tư tưởng "truyền thống".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=97037