Dân chủ, công khai, dân sẵn sàng đóng góp

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngoài lực lượng dân quân tại chỗ, hoạt động theo phương châm: "Dân bàn, dân cử, dân chăm lo", năm 2007 phường Hồng Hải còn là đơn vị thứ 2 của thành phố (sau phường Bãi Cháy) thành lập được một trung đội dân quân cơ động với tổng số 42 đồng chí...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.quocphongtoandan.33948.qdnd