Đàm thoại với ông chủ tịch phường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    5 ngày rồi, nơi ông còn úng ngập không ?- Vẫn ngập. Nước đen ngòm. Khổ cho dân phường tôi rơi vào vùng trũng, nước các nơi dồn về, chưa biết bao giờ mới cạn.Ừ, phường ông vốn khẽ mưa đã ngập, nay mưa to thế này, tránh sao được.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=107430