Đại Từ: Trên 2,1 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất

Nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Đại Từ đã phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng.

Gia đình ông Vi Văn Hàm, ở xóm Ao Soi, xã Na Mao (Đại Từ) được hỗ trợ trâu cái sinh sản để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Vi Văn Hàm, ở xóm Ao Soi, xã Na Mao (Đại Từ) được hỗ trợ trâu cái sinh sản để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tham gia Tiểu dự án 1 có 489 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo là thành viên các tổ hợp tác sản xuất chè và chăn nuôi trâu, bò sinh sản ở các xã: An Khánh, Tân Thái, Khôi Kỳ…

Theo đó, các hộ sản xuất chè được hỗ trợ về kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và phân bón. Các hộ chăn nuôi trâu, bò sinh sản được hỗ trợ về con giống, kỹ thuật chăm sóc. Ngoài 60% kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các hộ tham gia Tiểu dự án 1 đối ứng 40% kinh phí.

Trước đó, các địa phương đã tiến hành rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ; đồng thời xây dựng dự án gửi tổ thẩm định Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện.

Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 được triển khai thực hiện từ tháng 10-2023 đến hết năm 2024 đối với các hộ được hỗ trợ sản xuất chè và đến hết năm 2025 đối với các hộ được hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Dự án được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trong phát triển kinh tế; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202311/dai-tu-tren-21-ty-dong-ho-tro-ho-ngheo-phat-trien-san-xuat-4a11b91/