Đài Truyền dẫn tín hiệu tổ chức đấu giá tài sản

Báo VOV
Gốc

Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.

Đài Truyền dẫn tín hiệu là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Hiện nay, Đài Truyền dẫn tín hiệu đang có lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư cần tiến hành thanh lý theo quy định pháp luật hiện hành. Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư đã cũ, hỏng, không sử dụng được của Đài Truyền dẫn tín hiệu.

Nội dung trong file đính kèm tại đây

VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/doanh-nghiep/dai-truyen-dan-tin-hieu-to-chuc-dau-gia-tai-san-post961775.vov