Cốt lõi của văn hóa

    Gốc

    Hanoinet - Sách vở bàn về văn hóa thì tràn ngập và la liệt khắp thế giới. Ngay một định nghĩa về văn hóa có lẽ cũng mở ra hàng ngàn cuộc hội thảo mà không thống nhất được. Nhưng văn hóa phải để thực thi chứ không phải để bàn.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=80135