Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương nâng cao chất lượng dịch vụ

Đó là nội dung cơ bản trong buổi phát động thi đua yêu nước năm 2023 của người lao động trong Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tổ chức ngày 12.1.

Hội nghị đại biểu người lao động

Hội nghị đại biểu người lao động

Các mục tiêu thi đua cơ bản cần thực hiện trong năm nay gồm: sản lượng nước sạch thương phẩm đạt 58,4 triệu m3, tăng hơn 1% so với năm 2022. Tổng doanh thu đạt 525,6 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 66,5 tỷ đồng, tăng 2,3%. Tập trung thực hiện hiệu quả đề án "Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng"...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thi đua yêu nước xuất sắc

Năm 2022, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tiếp tục hoàn thành ở mức cao các mục tiêu, nhiệm vụ. Công ty đã phối hợp bao phủ dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như hệ thống nâng công suất Nhà máy nước Việt Hòa (TP Hải Dương); mở rộng bể chứa các nhà máy nước sạch Ninh Giang, Phú Thái; các tuyến ống truyền tải chính đến khu công nghiệp An Phát; đến thị trấn Gia Lộc, cụm công nghiệp Thạch Khôi - Gia Xuyên...

Nhân dịp này, 4 tập thể và 7 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 31 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", Công đoàn công ty được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc...

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/cong-ty-cp-kinh-doanh-nuoc-sach-hai-duong-nang-cao-chat-luong-dich-vu-224603