Chi tiết mức lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 sẽ tính như thế nào?

Lương cơ sở sẽ tăng từ 1/7/2023

Lương cơ sở sẽ tăng từ 1/7/2023

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = lương cơ sở x hệ số lương

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Như vậy, sau khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023, bảng lương của người lao động sẽ tăng lên với mức tăng tùy vào từng loại công chức, bậc lương.

Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023:

Bảng lương chi tiết công chức loại A3

Bảng lương chi tiết công chức loại A2

Bảng lương chi tiết công chức loại A1

Bảng lương chi tiết công chức loại A0

Bảng lương chi tiết công chức loại B

Bảng lương chi tiết công chức loại C nhóm 1

Bảng lương chi tiết công chức loại C nhóm 2

Bảng lương chi tiết công chức loại C nhóm 3

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chi-tiet-muc-luong-cong-chuc-ap-dung-tu-ngay-172023-226991.html