Chậm hướng dẫn, mắc thủ tục

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 11-12-2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/154339