Cần thực hiện hệ thống kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là khuyến nghị quan trọng nhất được đưa ra trong Hội nghị tổng kết dự án Profqim “Thành lập và phát triển Trung tâm bảo đảm chất lượng tại 5 trường ĐH và góp phần bảo đảm chất lượng của hệ thống giáo dục ĐH ở Việt Nam”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/186858