Cần quan tâm và có chính sách để thúc đẩy phát triển ngành dược

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 16.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, công nghiệp dược trong nước khoảng 90% nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu; những thuốc đặc trị thiết yếu đa số cũng vẫn phải nhập khẩu. Việc phát triển ngành dược vừa là vấn đề kinh tế nhưng vừa là vấn đề liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, do đó, phải được quan tâm và có chính sách để thúc đẩy phát triển.

Anh Tiến - Văn Tùng - Hoàng Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/can-quan-tam-va-co-chinh-sach-de-thuc-day-phat-trien-nganh-duoc-i367226/