Cái vầng sáng bồn chồn

    Gốc

    Tôi chưa được gặp anh Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân) lần nào. Khi tôi vào đại học Tổng hợp thì anh vừa ra trường, và sau đó, nghe nói anh đi chiến trường Nam Bộ. Suốt những năm học đại học nơi núi rừng sơ tán, tôi đã đọc những bài thơ của anh Hiến gửi từ miền Nam ra với bút danh Lê Anh Xuân.

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.28399.qdnd