Bộ và Sở đều độc quyền in

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Thứ nhất là những hồ sơ đó sai về mặt hình thức theo quy định của Bộ. Hồ sơ nào có dấu treo mộc đỏ là không đúng với mẫu hồ sơ chúng tôi đã phát hành (không có mộc đỏ).", ông Huỳnh Minh Trí - Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Bồi dưỡng giáo viên Sở GD&ĐT TP.HCM, trả lời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=52120