Biện chứng Hồ Chí Minh

Báo Kinh tế & Đô thị
Gốc

Hanoinet - "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước" - xét ra chữ đề trên núi Nghĩa Lĩnh, trước lăng Quốc tổ Hùng Vương không có câu nào hay đến thế!

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=53032