Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 12-10-2007

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Cô Vân, Q5: 200.000đ; Dương Thiên Kim, Q1: 200.000đ; Đỗ Thành Toán, P15QTân Bình: 1.000.000đ; Kim Liên, Q3: 200.000đ;

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2007/11/mlnews.2007-11-05.9985771750