Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ theo dõi xử lý quyết liệt một số vụ án thuộc thẩm quyền

Sáng 1/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để thảo luận và cho ý kiến các nội dung quan trọng về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng họp phiên thứ nhất.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng họp phiên thứ nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ quan trọng của Ban, giúp công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của thành phố đạt kết quả tốt, góp phần quan trong cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đi thực tế giám sát tại các công trình trọng điểm.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, vừa qua, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 2012-2022. Từ đó, đánh giá từ nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Ban Chỉ đạo Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và đi vào chiều sâu.

Với quyết tâm chính trị rất cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và người dân, đề lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Hiện tượng tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước trên trường quốc tế.

Tại H nghị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại. Đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương, đơn vị thuộc ngành chưa có chuyển biến rõ nét. Công tác phòng ngừa một số nơi còn mang tính hình thức, việc phát hiện xử lý vẫn còn những hạn chế.

Những tồn tại hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ ra việc tổ chức bộ máy mới dừng lại ở việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, còn các địa phương chưa có hoạt động mang tính chất chuyên trách, chỉ đạo trực tiếp. Chính vì vậy, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ một cách thống nhất, toàn diện và bảo đảm hiệu quả.

“Ngay sau Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4319 ngày 21/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đà Nẵng là một trong những địa phương thành lập Ban Chỉ đạo sớm nhất trong cả nước, là minh chứng cho sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền thành phố, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo đã thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban, thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách, nhất là các lĩnh vực trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, kết luận của Thanh tra Thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, đề xuất các nội dung, lĩnh vực cần tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó lựa chọn các lĩnh vực mà Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xây dựng trong chương trình công tác trọng tâm để kiểm tra giám sát năm 2022, coi đây là các nhiệm vụ của năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

“Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, đề xuất các nội dung, lĩnh vực cần tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó lựa chọn các lĩnh vực mà Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xây dựng trong chương trình công tác trọng tâm để kiểm tra giám sát năm 2022, coi đây là các nhiệm vụ của năm 2022 của Ban Chỉ đạo”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-se-theo-doi-xu-ly-quyet-liet-mot-so-vu-an-thuoc-tham-quyen-703490/