Bắc Giang phát động phong trào xây dựng nông thôn mới

  Báo Văn hóa
  6 liên quanGốcBắc Giang

  UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 'Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới ' giai đoạn 2021-2025.

  Giai đoạn 2021 - 2025 Bắc Giang phấn đấu có 88% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh minh họa: T.L

  Phong trào thi đua được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động mọi tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM). Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ xây NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

  Theo đó, tiêu chí phát động phong trào thi đua đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh đó là, phải hoàn thành có chất lượng, đúng, vượt tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy xây dựng NTM. Đối với cấp huyện là huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh. Đối với xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và là xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của huyện. Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí NTM toàn diện, nổi bật. Đối với thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của huyện, thành phố.

  Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng NTM và được cấp có thẩm quyền ghi nhận. Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

  Đối với cá nhân, người lao động (nông dân, công nhân...), hộ gia đình tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền của, công sức, đất đai...) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng NTM; sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng NTM ở địa phương.

  Hằng năm Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích xuất sắc được bình xét trong PTTĐ.

  Để triển khai phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương và các cụm, khối thi đua căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng NTM là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

  Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong giai đoạn mới với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua, để lan tỏa đến toàn xã hội.

  Q.VY

  Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/54557/bac-giang-phat-dong-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi