6,4% thanh niên thất nghiệp

    Gốc

    Tình trạng dư thừa lao động thanh niên còn lớn, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp khá cao, năm 2007 là trên 6,4%, đặc biệt thanh niên nông thôn thiếu việc làm vẫn rất nghiêm trọng.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51485/default.aspx