10 sự kiện CNTT-TT tiêu biểu do bộ TTTT công bố

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trong số 10 sự kiện tiêu biểu năm 2008 do bộ TTTT công bố ngày 30/12/2008, chỉ có 2 sự kiện thuộc lĩnh vực CNTT.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12649&chnlid=6&t=pcolarticle