Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15

Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15

Hội nghị Trung ương lần này thời gian họp tuy không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 cho chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 cho chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Trung ương xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Trung ương xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự 'đặc biệt' tham gia khóa XIII của Đảng

Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự 'đặc biệt' tham gia khóa XIII của Đảng

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15

Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Trung ương 15

Hình ảnh khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15

Hình ảnh khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Đại hội XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Đại hội XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15