Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhóm nghiên cứu do GS, TS Lâm Minh Triết, Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên và môi trường của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141742&sub=74&top=41