Việc làm cho nông dân ngoại thành TP Hồ Chí Minh

    Gốc

    ND - Từ năm 1997 đến nay, quá trình đô thị hóa, mở các khu công nghiệp đã làm đất nông nghiệp của TP Hồ Chí Minh giảm gần 12.500 ha. Nếu bình quân mỗi héc-ta có 3,6 hộ nông dân canh tác thì 10 năm qua, hơn 45.000 hộ nông dân không còn đất sản xuất. Giải quyết việc làm cho nông dân đang là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở thành phố này.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132110&sub=127&top=39