Vác mã tấu xông vào nhà chém

    1 đăng lạiGốc

    Cay cú vì bị Thao đánh, Nhớ gọi đồng bọn đem theo mã tấu, gậy tầm vông, lưỡi hái tìm đến nhà Thao để “hỏi tội”…

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/9/100139.cand