Ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng trong nước

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đến trước ngày 31-12-2009, hệ thống tiêu chuẩn cùng với các quy định kỹ thuật khác (khoảng 200 văn bản) của ngành thủy sản, trong đó có các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm phải được rà soát, sửa đổi...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.27205.qdnd