UBND TPHCM chủ trương đúng, chủ đầu tư cố tình làm sai

    Gốc

    Đầu tháng 1-2004, UBND TPHCM chỉ đạo chủ đầu tư dự án (Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM) báo cáo, xác định rõ tiêu chuẩn, đối tượng cán bộ, giảng viên được phân nhà, nhưng chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo này...

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/202862.asp