Tuân thủ nguyên tắc an toàn và phát triển vốn

    Gốc

    Theo Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18-1-2008, việc sử dụng vốn của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/157087