Đảo Cồn Cỏ

Đảo Cồn Cỏ

Là nơi ghi dấu những năm tháng lịch sử chiến đấu anh hùng của dân tộc để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng...