Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ tuyên giáo công đoàn

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ tuyên giáo công đoàn

Hà Nội: Nâng cao kỹ năng đối thoại cho cán bộ Công đoàn

Hà Nội: Nâng cao kỹ năng đối thoại cho cán bộ Công đoàn

Cập nhật tình hình biển Đông tới đội ngũ cán bộ công đoàn

Cập nhật tình hình biển Đông tới đội ngũ cán bộ công đoàn

Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ Công đoàn

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ Công đoàn

Cán bộ, công viên chức cần nắm vững 5 tiêu chí 'nói không với tiêu cực'

Cán bộ, công viên chức cần nắm vững 5 tiêu chí 'nói không với tiêu cực'

Công đoàn Viên chức Việt Nam tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019

Công đoàn Viên chức Việt Nam tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ các phong trào thi đua

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ các phong trào thi đua

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ phong trào thi đua yêu nước

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ phong trào thi đua yêu nước

Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019

Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ Công đoàn

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ Công đoàn

Tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2019

Tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2019

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019