Thủ đô Hà Nội là nơi có trọng trách giữ 'nhịp đập' cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

  Báo Công An Nhân Dân
  267 liên quanGốc

  Sáng 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Vận dụng sáng tạo 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam', xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại'.

  Vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của Thủ đô

  Đại biểu Trung ương dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương...

  Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Viết Thành

  Theo Bí thư Thành ủy, ở Thủ đô Hà Nội, thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ TP, nhất là sau 35 năm đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước; thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

  Đồng chí nhấn mạnh: “Có được những thành tựu đó là do Đảng bộ TP đã luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của Thủ đô trong từng giai đoạn phát triển”.

  Đề cập những khó khăn, thách thức đặt ra, xác định rõ vai trò, vị trí Thủ đô, hướng tới những mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP đã đề ra đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo lần này, nhất là với chủ đề “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

  Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu khoa học có tầm khái quát rất cao, hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc.

  Tập trung nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

  Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, về cơ bản, Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ, xét trên mọi mặt cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thủ đô Hà Nội, tuy chưa phải là địa phương tiên phong trên tất cả các mặt nhưng lại là nơi có trọng trách giữ "nhịp đập" cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

  “Ai đó đã từng nói, “Hà Nội không vội được đâu” thật không hẳn đúng, bởi vì về thực chất, mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố: Kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới. Trong sự bứt phá, vươn lên, Hà Nội còn cần giữ nhịp bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định và thành công”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, sự phát triển trong tương lai của Thủ đô cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn. Đó là “định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước”; “sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô” và “sự thống nhất, hội tụ và phát huy sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân” - nhân tố quan trọng hàng đầu để Hà Nội vươn tới tầm cao phát triển mới”.

  Tham luận với chủ đề “Đi lên chủ nghĩa xã hội - khát vọng của nhân dân ta, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Dù xây dựng chính quyền đô thị, đô thị thông minh, sáng tạo thì bản chất bên trong của Hà Nội vẫn phải là Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

  Do đó, TP phải làm cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng chi phối, áp đảo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để làm được điều đó, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

  Trong khi đó, khẳng định Đảng bộ TP Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, với nhiều tiềm năng, thế mạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị, TP tập trung cho nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt.

  Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội thảo.

  Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đánh giá quá trình thực hiện công tác cán bộ vừa qua, xem những kinh nghiệm nào tốt để phát huy, có điểm nào chưa tốt, chưa hợp lý cần điều chỉnh, khắc phục; đổi mới như thế nào trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý để chọn được người có đức, có tài thật sự? Thi tuyển, bảo vệ đề án trước bổ nhiệm chỉ là một cách làm; vai trò, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu đến đâu để bảo đảm nguyên tắc vừa tập trung, vừa dân chủ mà không bị lạm dụng quyền lực, không bị chi phối bởi cá nhân…

  Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các bài tham luận gửi về và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, từ kết quả của Hội thảo, Thành ủy Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ TP và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

  Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/thu-do-ha-noi-la-noi-co-trong-trach-giu-nhip-dap-cho-tien-trinh-doi-moi-hoi-nhap-va-phat-trien-cua-dat-nuoc-i638947/