Thiết kế ứng dụng đa phương tiện chạy trên CDROM

    Gốc

    b>XHTTOnline: Hãy tạo một ấn tượng tốt đầu tiên với một CD tự hoạt động chuyên nghiệp bằng cách sử dụng AutoPlay Media Studio 6.0. Chương trình dễ sử dụng này cho phép bạn nhanh chóng tạo những menu tự làm việc,

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=12866