Thị trấn Tiểu Cần: Triển khai mô hình 'Hòm thư mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân'

Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần tổ chức triển khai thực hiện mô hình 'Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân'.

Các hòm thư được trao cho các khóm đặt tại nhà văn hóa.

Các hòm thư được trao cho các khóm đặt tại nhà văn hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐU, ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tiểu Cần về thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tiểu Cần đã đăng ký thực hiện mô hình “Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân”, thuộc lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Tham gia thực hiện mô hình này gồm có Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tiểu Cần, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khóm và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn.

Mô hình hoạt động thông qua việc bố trí các hòm thư có in logo của Mặt trận tại nhà văn hóa các khóm để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình hoặc có ý kiến, kiến nghị với chính quyền địa phương thì thể hiện bằng văn bản và bỏ vào hòm thư.

Nội dung góp ý liên quan đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác cải cách hành chính, dịch vụ công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng đô thị văn minh của địa phương. Thông qua hòm thư góp ý, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị trấn sẽ nắm bắt kịp thời những ý kiến, dư luận trong nhân dân, giúp cho MTTQ có nhiều nội dung, thông tin để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo và điều hành; đồng thời vục vụ cho công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận.

Theo chế độ làm việc, định kỳ vào ngày 05 của mỗi tháng Ban vận động của mô hình sẽ mở hòm thư được đặt tại các khóm, đồng thời tổng hợp ý kiến của Nhân dân, tiến hành phân loại và ban hành công văn đề nghị giải quyết gửi đến các ngành có liên quan.

Tin, ảnh: KHẮC PHÚ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-dang/thi-tran-tieu-can-trien-khai-mo-hinh-hom-thu-mat-tran-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-37368.html