Thành lập Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Viện Năng lương nguyên tử Việt Nam đã chính thức lập Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113157&sub=72&top=41